افزونه های ارگونومی

15 کالا

افزونه های ارگونومی: ارگونومی، مطالعه و طراحی محیط کار متناسب با قابلیت ها و محدودیت های جمعیت کار است. ارگونومی یک فرآیند کایزن است ، یک رویکرد بهبود مستمر به محیط کار که با اجرای مؤثر می تواند منجر به افزایش بهره وری ، بهبود کیفیت ، کاهش صدمات ، افزایش رضایت شغلی و روحیه کارگر شود. ما در اینجا ابزار هایی را برای شما آماده کرده ایم که میتوانید آنها را مشاهده کنید.