کارت خالی

کلیه محصولات زیرمانیتوری به مدت 2 سال از لحاظ کیفیت و دوام در صورت عدم مواجهه با موارد زیر دارای ضمانت می باشند.

1افتادن .

2ضربه خوردن.

3فشار بیش از حد.

Pin It